Al-Fath

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[48:1] Noi ţi-am dăruit o biruinţă strălucitoare,

[48:2] căci Dumnezeu îţi iartă ţie păcatele dintâi şi pe cele de pe urmă. Asupra ta Îşi împlineşte Harul şi te călăuzeşte pe o Cale Dreaptă.

[48:3] Dumnezeu îţi dă un ajutor puternic.

[48:4] El a pogorât pacea Sa în inimile credincioşilor ca ei să sporească credinţa cu credinţa lor Ale lui Dumnezeu sunt oştirile cerurilor şi ale pământului. Dumnezeu este Ştiutor, Înţelept —

[48:5] ca să-l lase pe credincioşi şi credincioase să intre în Grădinile pe sub care curg râuri, unde vor veşnici şi ca să le şteargă lor faptele rele. Aceasta, la Dumnezeu, este o mare fericire.

[48:6] ca să-l osândească pe făţarnici şi făţarnice, pe închinătorii şi închinătoarele la idoli, pe cei ce gândesc rău despre Dumnezeu. Ei vor fi înconjuraţi de rău! Dumnezeu se mânie asupra lor şi îi blestemă şi le pregăteşte Gheena. Ce rea devenire!

[48:7] Ale lui Dumnezeu sunt oştirile cerurilor şi ale pământului. Dumnezeu este Puternic, Înţelept!

[48:8] Noi te-am trimis martor, vestitor şi predicator

[48:9] pentru ca voi să credeţi în Dumnezeu şi în trimisul Său, ca să-L ajutaţi, să-L cinstiţi şi să-L preamăriţi în zori şi în amurg.

[48:10] Cei care îţi jură ţie credinţă, Îi jură credinţă lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu este deasupra mâinilor lor. Cel care îşi calcă jurământul, sieşi şi-l calcă. El îi va da o mare răsplată celui ce ţine ceea ce s-a legat faţă de Dumnezeu.

[48:11] Aceia dintre beduini care au rămas în urmă îţi vor spune: “Am avut treabă cu averile şi familiile noastre. Cere iertare pentru noi!” Ei vor spune cu limbile lor ceea ce nu este în inimile lor. Spune: “Cine vă oblăduieşte de Dumnezeu, de vă vrea vreun rău, ori de vă vrea vreun bine?” Dumnezeu este Cunoscător a ceea ce făptuiţi.

[48:12] Ba voi vă închipuiţi că trimisul şi credincioşii nu se vor mai întoarce nicicând la ai lor, iar închipuirea aceasta v-a fost împodobită în inimile voastre. Aţi gândit gând rău despre El şi sunteţi un popor netrebnic.

[48:13] Cel care nu crede în Dumnezeu şi în trimisul Său, să ştie că am pregătit un Foc tăgăduitorilor!

[48:14] A lui Dumnezeu este împărăţia cerurilor şi a pământului. El iartă cui voieşte şi osândeşte pe cine voieşte. Dumnezeu este Iertător, Milostiv.

[48:15] Cei care au rămas în urmă, când veţi porni spre pradă să o luaţi, vor spune: “Lăsaţi-ne să vă urmăm.” Ei vor să schimbe Cuvântul lui Dumnezeu! Spune: “Niciodată nu ne veţi urma, căci aşa a spus Dumnezeu dinainte.” Ei vor spune: “Ba, voi ne pizmuiţi!” Ei nu pricep însă decât puţin!

[48:16] Spune-le acelora dintre beduinii care au rămas în urmă: “Veţi fi chemaţi împotriva unui popor cu o putere de temut. Ori vă veţi lupta cu ei, ori se vor supune. Dacă daţi ascultare, Dumnezeu vă va da o frumoasă răsplată. Dacă veţi întoarce spatele, precum l-aţi întors şi mai înainte, El vă va osândi la o dureroasă osândă.”

[48:17] Nici o strâmtorare asupra orbului, nici o strâmtorare asupra ologului, nici o strâmtorare asupra bolnavului! Pe cel care dă ascultare lui Dumnezeu şi trimisului Său, El îl va lăsa să intre în Grădini pe sub care curg răuri, iar pe cel care întoarce spatele, El îl va osândi la dureroasă osândă.

[48:18] Dumnezeu a fost mulţumit de credincioşi atunci când i-au jurat credinţă sub Copac. El cunoaşte ceea ce este în inimile lor. El a pogorât asupra lor Pacea şi i-a răsplătit cu o biruinţă grabnică.

[48:19] şi cu multă pradă pe care o iau. Dumnezeu este Puternic, Înţelept.

[48:20] Dumnezeu v-a făgăduit multă pradă şi v-a grăbit spre ea. El a îndepărtat de voi mâinile oamenilor ca aceasta să fie un semn credincioşilor şi ca să vă călăuzească pe o Cale Dreaptă.

[48:21] El a făcut ceea ce voi nu aţi fi putut, dacă n-ar fi fost în cuprinsul lui Dumnezeu. Dumnezeu asupra tuturor are putere.

[48:22] Dacă tăgăduitorii s-ar fi luptat cu voi, ei ar fi întors spatele şi nu ar fi aflat nici aliat, nici apărător.

[48:23] Acesta este obiceiul lui Dumnezeu acum şi întotdeauna. Tu nu vei afla în obiceiul lui Dumnezeu schimbare.

[48:24] El este Cel ce a îndepărtat mâinile lor de voi şi de ei mâinile voastre în valea Meccăi, după ce v-a dat câştig asupra lor. Dumnezeu este Văzător a ceea ce făptuiţi.

[48:25] Ei, cei care tăgăduiesc, v-au oprit de la Moscheea cea Sfântă şi v-au împiedicat ofrandele să ajungă la jertfelnic. Dacă nu ar fi fost şi bărbaţi credincioşi şi femei credincioase pe care nu-l cunoşteaţi şi i-aţi fi călcat în picioare, iar vina ar fi căzut asupra voastră din neştiinţă. Dumnezeu lasă să intre în milostivenia Sa pe cine voieşte! Dacă s-ar fi deosebit, i-am fi osândit pe cei dintre ei care tăgăduiesc la o dureroasă osândă!

[48:26] Când tăgăduitorii îşi umplu inimile de furie, furia neştiinţei, Dumnezeu pogorî Pacea Sa asupra trimisului Său şi asupra credincioşilor şi îi obligă la un cuvânt de teamă, căci ei sunt cei mai vrednici şi mai apropiaţi. Dumnezeu este Atotştiutor.

[48:27] Dumnezeu întăreşte trimisului Său vedenia întru Adevăr: veţi intra în Moscheea Sfântă dacă Dumnezeu voieşte cu capetele rase şi cu părul scurtat. Nu vă fie teamă, căci Dumnezeu ştie ceea ce voi nu ştiţi. El v-a dăruit cândva o biruinţă grabnică.

[48:28] El este Cel ce l-a trimis pe trimisul Său cu călăuzirea şi cu Legea Adevărului ca să fie pusă deasupra tuturor legilor. Dumnezeu este de ajuns ca Martor.

[48:29] Muhammad este trimisul lui Dumnezeu. Însoţitorii săi sunt aprigi cu tăgăduitorii, blânzi între ei. Tu îi vezi îngenunchind, prosternându-se, căutând harul lui Dumnezeu şi mulţumirea Sa. Îi recunoşti, căci pe chipurile lor se văd urmele prosternării. Aceasta este pilda lor în Tora, după cum aceasta este şi pilda lor în Evanghelie: ei sunt asemenea seminţei căreia îi mijeşte colţul. Apoi devine viguros, se îngroaşă şi se înalţă cu tulpina-l spre bucuria semănătorilor şi furia tăgăduitorilor. Dumnezeu făgăduieşte acelor dintre ei care cred şi săvârşesc fapte bune iertare şi mare răsplată.

Share on Twitter Share on Facebook