As-Sajdah

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[32:1] Alif. Lam. Mim.

[32:2] Pogorârea Cărţii, fără nici o îndoială, este de la Domnul lumilor.

[32:3] Vor spune, oare: “El a născocito!” Ba nu! Această Carte este Adevărul de la Domnul tău ca tu să previi un popor la care nici un prevenitor nu a mai venit înaintea ta. Poate se vor lăsa călăuziţi!

[32:4] Dumnezeu este Cel ce a creat în şase zile cerurile, pământul şi ceea ce se află între ele, apoi s-a aşezat pe Tron. Nu aveţi afară de El oblăduitor şi nici mijlocitor. Nu chibzuiţi, oare?

[32:5] El cârmuieşte totul de la cer la pământ şi apoi totul se va ridica la El într-o Zi mare cât o mie de ani, după cum număraţi voi.

[32:6] El cunoaşte tăinuitul şi mărturisitul. El este Puternicul, Milostivul

[32:7] care a făcut frumos ceea ce a creat şi care a început crearea omului din lut,

[32:8] apoi i-a făcut pe urmaşii lui să iasă dintr-o apă lepădată.

[32:9] El l-a desăvârşit şi a suflat în el din duhul Său. El v-a creat vouă auzul, văzul şi inimile. Voi, puţin, îi sunteţi însă mulţumitori!

[32:10] Ei spun: “După ce ne vom fărâmiţa în ţărână, vom avea iarăşi o nouă făptură?”, căci ei nu cred în Întâlnirea cu Domnul lor.

[32:11] Spune: “Îngerul morţii căruia i-aţi fost încredinţaţi vă va culege, apoi la Domnul vostru veţi fi întorşi.”

[32:12] O, dacă i-ai vedea atunci pe cei nelegiuiţi cu capetele plecate înaintea Domnului lor! “Domnul nostru! Am văzut şi am auzit. Întoarce-ne pe pământ, căci vom face numai bine şi vom crede cu tărie.”

[32:13] Dacă am fi vrut, am fi dăruit fiecărui suflet călăuzirea. Spusa de la Mine se împlineşte: “Voi umple Gheena cu ginni şi cu oameni laolaltă.”

[32:14] Gustaţi că aţi uitat întâlnirea cu această zi a voastră. Şi Noi v-am uitat! Gustaţi osânda veşniciei pentru ceea ce aţi făptuit.

[32:15] Numai aceia cred în semnele Noastre, care se prosternează când le sunt amintite şi care-L preamăresc în laude pe Domnul lor şi nu se arată îngâmfaţi.

[32:16] Ei se smulg din aşternuturile lor ca să-L cheme pe Domnul lor cu teamă şi râvnă şi dau milostenie din ceea ce i-am înzestrat.

[32:17] Nici un suflet nu ştie ce bucurii îi sunt sortite ca răsplată a faptelor sale!

[32:18] Credinciosul este deopotrivă cu cel stricat?! Nu, ei nu sunt deopotrivă!

[32:19] Cei care cred şi săvârşesc fapte bune vor avea Grădinile Limanului ca loc de şedere pentru faptele lor,

[32:20] iar cei stricaţi vor avea Focul ca liman. De fiece dată când vor încerca să iasă, vor fi daţi înapoi spunându-li-se: “Gustaţi osânda Focului pe care îl socoteaţi minciună.”

[32:21] Noi îi vom face să guste osânda cea blândă înainte de osânda cea mare. Poate se vor întoarce!

[32:22] Cine este mai nedrept decât cel care se întoarce de la semnele Domnului său după ce i-au fost amintite? Noi ne răzbunăm pe nelegiuiţi.

[32:23] Noi am dăruit Cartea lui Moise nu te îndoi că n-a primito şi am rânduit-o călăuzire fiilor lui Israel.

[32:24] Noi am făcut căpetenii dintre ei care să-l călăuzească din porunca Noastră, când erau răbdători şi credeau cu tărie în semnele Noastre.

[32:25] Domnul tău va judeca între ei în Ziua Învierii şi le va desluşi de ce se învrăjbeau.

[32:26] Oare nu le este învăţătură văzând câte leaturi am nimicit înaintea lor şi prin ale căror aşezăminte ei merg acum? Întru aceasta sunt semne! Ei nu aud, oare?!

[32:27] Ei nu au văzut cum mânăm apa către ţinutul sterp şi facem să crească din el grâne din care mănâncă ei şi dobitoacele lor? Ei văd, oare?

[32:28] Ei spun: “Când va veni biruinţa aceasta, dacă spuneţi adevărul?”

[32:29] Spune:”Ziua cuceririi nu slujeşte la nimic celor care nu au crezut, căci ei nu au nimic de aşteptat!”

[32:30] Îndepărtează-te de ei şi aşteaptă! Căci şi ei aşteaptă.

Share on Twitter Share on Facebook