1 Aprilie

Desigur, având cineva inspirație, poate minți și mistifica pe altul ori în ce zi peste an: dar la zi-ntâi de Aprilie este un fel de datorie, pentru cine ține la tradițiuni, să mință și să mistifice, inspirat ori nu. Oricât s-ar părea de comună arta mințitului, artă pe care o profesează omenirea întreagă cu atâta pasiune, — prima artă frumoasă, pe care a profesat-o speța noastră — tot, ca orice artă, unii o fac cu mai puțin, alții cu mai mult talent, cu mai mult sau mai puțin succes. Izvorul ei stă în acea putere nepătrunsă a spiritului, pe care o numim imaginațiune, și firește că oamenii nu sunt deopotrivă înzestrați cu acea putere. Apoi, imaginațiunea este și ea condiționată la fiecare individ de temperamentul și caracterul lui. Astfel, sunt minciuni și mistificări vesele, inteligente, delicate; altele stupide, grosolane, lugubre chiar. De exemplu, tânărul Costică Petrăchescu, controlor al unei mari administrațiuni publice, este vestit printre camarazii lui, atât cei din serviciul central cât și cei din serviciul exterior, pentru talentul cu care știe să mistifice la 1 Aprilie. Nu se poate o imaginație mai bogată. Nota caracteristică a invențiunilor tânărului controlor este nota lugubră. Câteva specimene din celebrele-i mistificări vor da o idee exactă cetitorului despre talentul lui d-l Petrăchescu. Sunt din anul 25 trecut, 1 Aprilie 1900:

Domnului Teodor Ionescu, impiegat clasa III.
Direcția generală X...
București.

Dragă Tudorache,

Imediat ce vei primi scrisoarea mea, sue-te în tren și vino aci. Este neapărat nevoe de prezența ta. Unchiu-tău Panait este foarte greu bolnav; l-a lovit iar apoplexia și doctorii nu mai dau nici o speranță de scăpare; cel mult până mâine seară poate s-o mai ducă. Am vorbit cu madam Ionescu, mama ta, și mi-a spus să-ți scriu, fiindcă singură nu știe ce măsuri să ia în caz de nenorocire. Prăvălia lui unchiu-tău Panait a rămas pe mâna băeților și a lui Iordache, tejghetarul, așa că dacă n-ai fi tu aici la cazul fatal, cine știe cu ce vă alegeți la moștenire!
Fă-ți curaj! toți o să trecem prin asta: așa e viața noastră! toți suntem muritori!
Te aștept la sosirea trenului în gară.
Al tău fidel amic,
V. Petrăchescu
Domnului Panait Mistopolu, comersant, Târgul Y...

Prea stimate neică Panait,

Nepotului dumitale Tudorache Ionescu, impiegat clasa III la direcția noastră generală, i s-a întâmplat o mare nenorocire. Dintr-o desperare de amor, pe care-l trata cu o fată de la mașinele de scris ale serviciului central, a nebunit și a vrut aseară să-și spintece pântecele în canțilerie, cu niște foarfeci mari dela registratură. Au sărit mai mulți camarazi și, cu mare luptă, i le-au putut smulge din mână. Atunci, bietul Tudorache a-nceput să cânte și să joace, și pe urmă s-a repezit să strângă de gât pe unul dintre camarazi, crezându-l că este amanta lui care-l trădează.
Te rog, nu spune lui madam Ionescu, mama nenorocitului, și așteaptă-ne mâine dimineață în gară, la sosirea trenului. Doctorii au spus că altă scăpare nu e decât liniștea în sânul familiei. Mâine îl aducem pe bietul Tudorache.
Fă-ți curaj, neică Panait; așa e viața omului, n-ai ce-i face! dar păcat de el, că era tânăr!
Încă odată, nu cumva să lipsești din gară ca să-l iei în primire pe bolnav.
Al d-tale, cu tot respectul,
C. Petrăchescu

De prisos să mai spunem ce și-au spus a doua zi 1 Aprilie, dis de dimineață, d-l Teodor lonescu, impiegat clasa III din Direcția Generală X... și respectabilul său unchiu Panait, când s-au întâlnit, la sosirea trenului, pe peronul 5 gării din Târgul X...

Dar alta:

Telegramă.

Mandache Smărăndescu, impiegat Direcția Generală X...
București.
Casele voastre și prăvăliile aici piața mare în flăcări.
Răspuns plătit 10 cuvinte.
Petrăchescu.

D-l Costică Petrăchescu, controlorul, are strânse legături de pretenie cu reporterașul unei mari gazete bucureștene. Îi dă, foarte emoționat, următoarea informație pentru ediția de dimineață:

«Aseară s-a întâmplat în gara N... un teribil accident.

«Trenul de persoane sosind pe linia a doua, publicul a dat năvală către peron, trebuind să traverseze șinele liniei întâia».

«O damă în vârstă, voind și ea să treacă mai la urmă, s-a-mpiedicat în rochie și a căzut pe șine. A voit să se scoale când iată trenul accelerat, care intra în gară cu o viteză nenchipuită».

«Nenorocita femee se ridicase și ieșise de pe șine; dar, fiindcă bătea un vânt puternic și, poate, din pricina curentului provocat de iuțeala locomotivei, pulpana rotondei umflată a fost apucată de botul mașinei. Într-o clipă femeea a fost smulsă, învârtită în loc și apucată sub roți.

«Toată lumea țipa. În zadar! mecanicul n-a putut opri decât prea târziu, când nenorocita era cu desăvârșire zdrobită — o masă de carne informă.

«Victima acestui teribil accident e doamna Tincuța Costandineasca, soacra d-lui Iancu Dimitrescu, impiegat clasa I în Direcția Generală X... 

«Nenorocita lasă o frumoasă avere fiicei sale, d-nei Dimitrescu.

«Condoleanțele noastre neconsolatului ginere».

Iarăși de prisos a spune că în aceiași zi chiar, la ediția de seară de 1 Aprile, ziarul felicitând pe ginere, a anunțat cu bucurie că a fost indus în eroare de un mișel, că d-na Constandinescu nici nu se afla în ziua de 31 Martie în tren.

A! Dar nu numai d-l Costică Petrăchescu, controlorul, are imaginație; și, afară de asta, în fiecare an e câte un 1 Aprilie!

Domnului Costică Petrăchescu, controlor al Direcțiunii Generale X..., Târgul N...

Dragă Costică,

Am să-ți dau o veste foarte bună. Aseară în sfârșit am putut să punem mâna pe noul buget, pe care direcția l-a ținut foarte secret până acuma.
Ai avut mare noroc. Din posturile de controlori s-au suprimat două, și s-a înființat încă un sub-inspector pe lângă ceilalți șapte, cari trebue să controleze pe cei cinci controlori.
Ești înaintat în noul post.
Leafa noului sub-inspector este de 350 lei pe lună afară de diurnă; adică, vei căpăta încă 50 lei diurnă, peste ce aveai în calitate de controlor, și noi tot cu ce aveam rămânem.
Halal să-ți fie! se vede că ai bună protecție!
Dar, în orice caz, nu crede că suntem invidioși; suntem buni camarazi și te felicităm. Aseară am băut câte un pahar în sănătatea ta. La revedere! Amicii tăi sinceri.
Teodor Ionescu, Iancu Dumitrescu, Mandache Smărăndescu

Alta:

D-lui Costică Petrăchescu, sub-inspector etc. etc.

Dragă Costică,

Am aflat de la nepotu-meu Tudorache că te-a înaintatără. Foarte bine a făcutără. Amploiat ca dumneata deșt ept și de treabă n-a mai avutără ei. Să-ți spui drept că ne-am bucuratără și eu și soră-mea, mama lui Tudorache, ca de copilul nostru. Să trăești și la mai mare!
Al d-tale ca un părinte,
Panait Mistopolu.

Telegramă.

Sub-inspector Costică Petrăchescu etc. etc.
Ginerele spus înaintare. Felicitările noastre sincere.
Tincuța Costandineasca.
Direcția Generală X... Serviciul Administrativ No. 15.245—31 Martie 1901.
Domnului Costică Petrăchescu, controlor etc. etc.

Domnule,

Prin noul buget 1900 — 1901, suprimându-se, pe motive de economie, postul de controlor în care funcționați, vi se aduce la cunoștință că rămâneți în disponibilitate până la alte dispozițiuni.
Primiți etc.
Director general, N. N...

Share on Twitter Share on Facebook