Lábjegyzetek.

1) Az Erdbuhar és nimetullahita rendek a legszigorúbb életűek a török szerzetek között; az elsőbbek minden héten két nap oly szigorú bőjtöt tartanak, hogy nyálukat sem nyelik le; az utóbbiaknál ez csak a próbaéveken át tart, azontúl élhetnek a világ örömeinek.

2) Azon időkben keletkezett secta a görög szigetlakók között.

3) A nálunk most divatozó asztaltánczoltatás és kopogó szellemek csodáinak e faja régóta ismeretes volt az arab dervisek előtt (1853).

4) Ez tény Tepelenti Ali életéből, hogy fia háremeit, minthogy azokra nagy befolyással voltak, az acheruzi tóba fojtatá.

5) «Augsb. Allgem. Zeitung» 1820.

6) A vecchabiták a mohammedán vallás eretnekei.

7) A szultánok kincstára.

8) Tény Ali basa életéből.

9) Poujoulat. Histoire de l’empire Ottoman.

10) Ezt mint igen fontos tényt hozzák fel Mahmudról a történészek.

11) Poujoulat. Histoire de l’empire Ottoman.

12) A históriai adatok itt ellenmondásban látszanak lenni, a mit a török történészeti munkákban több helyen kénytelen voltam észrevenni. Poujoulat szerint Alit nem biztatták kegyelemmel, s nejét ugyanez a delvinoi basa leányának nevezi; az egykorú Allg. Zeitung jelentései pedig azt állítják, hogy egyenesen a kegyelmi biztatásra adta meg magát. – Ezt valószinűbbnek kellett tartanom. Ugyan itt a rábeszélő nőt Vasilica, örmény hölgynek nevezik.

J. M.

13) A mozlemek nem tartják a franczia pezsgőt a vallási tilalom alá foglalt nedvnek.

J. M.

14) E hét jelt kapják menyasszony-ajándékul.

15) Hammer-Purgstall. Gesch. d. osm. Reiches.

16) Hammer-Purgstall. Gesch. d. osm. Reiches.

17) Így hívták a szultán sátorát a nyilt piaczon, mely elé szokták a kivégzettek fejeit hengeríteni.

18) Megkülönböztetendő az Etmeidántól.

19) Hammer-Purgstall, Gesch. d. osm. Reiches.

20) Ugyanerről Decsi Ozmanographiájában is van említés, csakhogy szerinte a törökök már a XVIII. század végére várták a jóslat teljesülését.

21) E tizenhárom nemzet azon idők szerint: török, szláv, oláh, arnót, görög, örmény, zsidó, tatár, arab, syriai, drúz, kurd és turkomán.

22) Decsi: Ozmanographia.

23) Mutatótáblák, melyek Mekka fekvését jelölik, a merre fordulni kell a mahomedánnak, mikor imádkozik.

24) Decsi: Ozmanographia.

25) Musszli saját szavai a Histoire des deux rebellion szerint.

26) Ugyanaz.

27) Sokak előtt talán felötlő fog lenni az, hogy Halil, ki maga müzülmán volt, Gül-Bejázét nőül vevé s nem kényszeríté vallását elhagyni. Felvilágosításul helyén leend Mahommed próféta bizonyságlevelének ide vonatkozó czikkeit idézni: «XIV. A müzülmánokhoz férjhez menendő asszonyok soha se kényszeríttessenek vallásuknak elhagyására és közönséges isteni szolgálatjukban soha se háborgattassanak. XV. Senki el ne tiltsa őket a templomaikba járástól. XVI. Valaki ezen szabadság-levelemet megrontja, eltávozik Istentől és az apostolok parancsolatitól stb. XVIII. És utoljára azt parancsolom, hogy e törvényeket világ végzeteig egy müzülmán se merészelje megrontani.» E levelet írta a seregek vezére, Ali Abu Thaleb fia, melyet tizenöt tanu jelenlétében maga a próféta sajátkezüleg írt alá a mecsetben, a Hedzsira második esztendejében, Moharrem harmadikán.

28) Poujoulat Babtist, Histoire de l’empire Ottoman.

29) Törökül: orosz.

30) Hammer-Purgstall, Gesch. d. osm. Reiches.

31) Igaz ugyan, hogy a janicsárokat keresztyén gyermekekből nevelték eleinte, de már ezen időben apáról fiura maradt kaszt támadt a hadosztályból.

32) A kaftányosztás minden nevezetesebb szertartásnál elmulhatatlan.

33) Poujoulat szerint 16 ezer.

Share on Twitter Share on Facebook