Ash-Shu‘arâ’

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[26:1] Ta. Sin. Mim.

[26:2] Acestea sunt versetele Cărţii desluşite!

[26:3] S-ar putea să te îmbolnăveşti de mâhnire fiindcă ei nu sunt credincioşi!

[26:4] Dacă am voi, am pogorî din cer un semn asupra lor şi grumazurile lor se vor pleca smerite înaintea lui.

[26:5] Nici o nouă amintire de la Milostivul nu le va veni fără ca ei să nu-l întoarcă spatele.

[26:6] Ei hulesc acum, însă curând le vor veni proorocirile despre ceea ce ei batjocoresc.

[26:7] Oare ei nu văd pământul? Câte soiuri folositoare am făcut să răsară pe el!

[26:8] Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi nu sunt credincioşi.

[26:9] Domnul tău este Puternicul, Milostivul.

[26:10] Domnul tău l-a strigat pe Moise: “Du-te la poporul nedrept,

[26:11] poporul lui Faraon. Oare ei nu se tem?”

[26:12] El spuse: “Domnul meu! Mă tem că mă vor socoti mincinos.

[26:13] Inima mi se strânge, limba mi se împleticeşte. Trimite-l pe Aaron!

[26:14] Ei vor arunca asupra mea vreun păcat şi îmi este teamă că mă vor ucide”

[26:15] Dumnezeu spuse: “Ba nu! Plecaţi amândoi cu semnele Noastre. Vom fi cu voi şi vom asculta.

[26:16] Duceţi-vă amândoi la Faraon şi spuneţi-l: “Noi suntem solia Domnului lumilor!

[26:17] Trimite-l cu noi pe fiii lui Israel!”

[26:18] Faraon spuse: “Nu te-am crescut între noi pe când erai copil? N-ai petrecut între noi ani din viaţa ta?

[26:19] Tu ai făcut apoi fapta pe care ai făcut-o, căci eşti dintre cei nemulţumitori.”

[26:20] Moise spuse: “Am făcut-o pe când eram între cei rătăciţi.

[26:21] Am fugit de la voi, căci îmi era frică de voi. Domnul meu mi-a dăruit înţelepciunea şi m-a rânduit între trimişi.

[26:22] Oare binefacerea pe care mi-ai arătat-o să fie aceea că ai robit pe fiii lui Israel?”

[26:23] Faraon spuse:”Cine este, aşadar, Domnul lumilor?”

[26:24] Moise spuse: “Este Domnul cerurilor şi al pământului şi a ceea ce se află între ele. O, dacă aţi crede cu tărie!”

[26:25] Faraon spuse suitei sale: “Aţi auzit?”

[26:26] Moise spuse: “Este Domnul vostru, Domnul strămoşilor voştri dintâi.”

[26:27] Faraon spuse: “Trimisul ce v-a fost trimis este nebun.”

[26:28] Moise spuse: “El este Domnul Răsăritului şi al Asfinţitului şi a ceea ce se află între ele. O, dacă aţi pricepe!”

[26:29] Faraon spuse: “Dacă îţi iei alt dumnezeu în locul meu, te voi arunca între întemniţaţi.”

[26:30] Moise spuse: “Şi dacă îţi voi aduce un lucru fără tăgadă?”

[26:31] Faraon spuse: “Adu-l dacă eşti sincer!”

[26:32] Atunci îşi aruncă toiagul şi iată-l un adevărat balaur!

[26:33] El întinde mâna şi iat-o albă pentru cei care priveau!

[26:34] Faraon spuse căpeteniilor care îl înconjurau: “Acesta este un vrăjitor iscusit!

[26:35] El vrea să vă alunge din ţinutul vostru prin vraja sa. Ce porunciţi?”

[26:36] Ei au răspuns: “Spune-le să aştepte, el şi fratele său şi trimite solii în cetăţi să-l adune

[26:37] şi să-ţi aducă pe toţi vrăjitorii iscusiţi.”

[26:38] Fură adunaţi toţi vrăjitorii la vremea din ziua hotărâtă

[26:39] şi li se spuse oamenilor: “V-aţi adunat?

[26:40] Poate îi vom urma pe vrăjitori, dacă vor ieşi învingători.”

[26:41] Vrăjitorii i-au spus lui Faraon apropiindu-se: “De vom ieşi învingători, vom căpăta vreo răsplată?”

[26:42] “Da şi veţi fi în suita mea.”

[26:43] Moise le spuse: “Aruncaţi ce aveţi de aruncat.”

[26:44] Ei îşi aruncară funiile şi toiegele spunând: “Prin puterea lui Faraon, vom fi învingători!”

[26:45] Moise îşi aruncă toiagul şi acesta înghiţi ceea ce ei născociseră.

[26:46] Vrăjitorii căzură atunci în genunchi

[26:47] spunând: “Noi credem în Domnul lumilor!

[26:48] Domnul lui Moise şi al lui Aaron!”

[26:49] Faraon spuse: “Voi aţi crezut în El înainte ca eu să vă dau îngăduinţa, căci El este mai marele vostru care v-a învăţat vrăjitoria. Veţi afla curând! Voi pune să vi se taie mâinile şi picioarele în curmeziş, iar apoi voi pune să vă răstignească pe toţi”

[26:50] Ei spuseră: “Nu ne pasă, căci noi la Domnul nostru ne întoarcem.

[26:51] Noi cu tărie dorim ca Domnul nostru să ne ierte nouă greşelile noastre, căci noi suntem întâii credincioşi.”

[26:52] Noi i-am dezvăluit lui Moise: “Pleacă cu robii Mei noaptea. Veţi fi urmăriţi.”

[26:53] Faraon îşi trimise adunători în cetăţi:

[26:54] “Aceştia nu sunt decât o ceată mică

[26:55] şi sunt foarte furioşi pe noi,

[26:56] însă noi suntem mulţi şi cu mintea trează.”

[26:57] Noi i-am izgonit din grădini, de la izvoare,

[26:58] de la comori şi de la loc îmbelşugat.

[26:59] Astfel Noi le-am dat moştenire fiilor lui Israel.

[26:60] I-au urmărit înspre Răsărit.

[26:61] Când cele două gloate se zăriră, soţii lui Moise spuseră: “Suntem ajunşi din urmă!”

[26:62] Moise spuse: “Ba nu! Domnul meu este cu mine şi El mă va călăuzi!

[26:63] Noi i-am dezvăluit atunci lui Moise: “Loveşte marea cu toiagu-ţi.” Ea se va despica atunci şi fiece parte va fi asemenea unui munte grozav.

[26:64] Noi i-am lăsat pe ceilalţi să se apropie,

[26:65] în timp ce pe Moise l-am mântuit cu cei care se aflau cu el,

[26:66] i-am înecat pe cei care îi urmăreau.

[26:67] Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi nu sunt credincioşi.

[26:68] Domnul tău, El este Puternicul, Milostivul.

[26:69] Istoriseşte-le povestea lui Abraham!

[26:70] El spuse tatălui său şi poporului său: “Cui vă închinaţi voi?”

[26:71] Ei spuseră: “Ne închinăm unor idoli, de care rămânem legaţi.”

[26:72] El spuse: “Vă aud când îi chemaţi?

[26:73] Vă folosesc ori vă păgubesc?”

[26:74] Ei spuseră: “Nu! Noi i-am aflat şi pe taţii noştri făcând la fel.”

[26:75] El spuse: “Aţi văzut la ce vă închinaţi,

[26:76] voi şi strămoşii voştri dintâi?

[26:77] Aceşti idoli îmi sunt vrăjmaşi şi nu Domnul lumilor

[26:78] care m-a creat. El este Cel ce mă călăuzeşte;

[26:79] El este Cel ce mă hrăneşte şi mă adapă;

[26:80] El este Cel ce mă lecuieşte când sunt bolnav;

[26:81] El este Cel ce mă va da morţii şi El mă va învia;

[26:82] El este Cel ce aşa râvnesc îmi va ierta mie greşelile mele în Ziua judecăţii.

[26:83] Domnul meu! Dăruieşte-mi înţelepciunea şi rânduieşte-mă între cei drepţi.

[26:84] Fă-mi o limbă ce va vesti Adevărul celor care va să vină.

[26:85] Rânduieşte-mă printre moştenitorii Grădinii plăcerilor.

[26:86] Iartă-l tatălui meu, căci el a fost dintre cei rătăciţi.

[26:87] Nu mă ruşina în Ziua când (oamenii) vor fi sculaţi,

[26:88] în Ziua când nici averile, nici copiii nu vor sluji la nimic,

[26:89] în afara celor care vin la Dumnezeu cu o inimă curată.”

[26:90] Grădinile vor fi apropiate de cei temători,

[26:91] iar Iadul va fi ivit celor rătăciţi.

[26:92] Li se va spune: “Unde sunt cei cărora vă închinaţi în locul lui Dumnezeu?

[26:93] Vă vor ajuta pe voi ori se vor ajuta pe ei înşişi?”

[26:94] Vor fi repeziţi în Gheena, ei şi toţi rătăciţii,

[26:95] precum şi toate oştirile lui Iblis.

[26:96] Ei vor spune certându-se între ei:

[26:97] “Pe Dumnezeu! Noi ne aflam într-o rătăcire vădită

[26:98] când ne socoteam deopotrivă cu Domnul lumilor!

[26:99] Numai cei nelegiuiţi ne-au rătăcit!

[26:100] Noi nu avem nici un mijlocitor,

[26:101] nici un prieten zelos!

[26:102] Dacă ar mai fi pentru noi întoarcere, atunci am fi credincioşi!”

[26:103] Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi nu sunt credincioşi.

[26:104] Domnul tău, El este Puternicul, Milostivul.

[26:105] Poporul lui Noe i-a socotit pe trimişi mincinoşi,

[26:106] când fratele lor Noe le spuse: “Nu vă temeţi, oare?

[26:107] Eu, vouă, vă sunt trimis vrednic de încredere.

[26:108] Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-mi ascultare!

[26:109] Eu nu vă cer răsplată, căci răsplata mea se află la Domnul lumilor.

[26:110] Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-mi ascultare!”

[26:111] Ei spuseră: “Să credem în tine, când cei care te urmează sunt cei prea-umili?”

[26:112] El spuse: “Nu am ştiinţă de ceea ce fac ei,

[26:113] numai Domnul meu îi poate judeca. O, dacă v-aţi da seama!

[26:114] Eu nu-l alung pe credincioşi,

[26:115] căci eu nu sunt decât un predicator cu vorbă limpede.”

[26:116] Ei spuseră: “Dacă nu încetezi, o, Noe, vei fi omorât cu pietre!”

[26:117] El spuse: “Domnul meu! Poporul meu m-a socotit mincinos.

[26:118] Judecă între mine şi ei. Mântuieşte-mă pe mine şi pe credincioşii ce sunt cu mine.”

[26:119] Noi l-am mântuit pe el şi pe cei care erau cu el pe arca încărcată,

[26:120] şi i-am înecat apoi pe cei rămaşi.

[26:121] Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi nu sunt credincioşi.

[26:122] Domnul tău, El este Puternicul, Milostivul.

[26:123] Adiţii i-au socotit pe trimişi mincinoşi,

[26:124] când Hud, fratele lor le spuse: “Nu vă temeţi, oare?”

[26:125] Eu vouă vă sunt trimis vrednic de încredere.

[26:126] Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-mi ascultare.

[26:127] Eu nu vă cer răsplată, căci răsplata mea se află la Domnul lumilor.

[26:128] Veţi zidi pe fiece înălţime un semn ca să vă jucaţi?

[26:129] Vă veţi face întărituri ca şi cum aţi veşnici?

[26:130] Când loviţi, loviţi ca nişte despoţi?

[26:131] Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-mi ascultare.

[26:132] Temeţi-vă de Cel ce v-a dăruit ceea ce ştiţi,

[26:133] de Cel ce v-a dăruit dobitoace şi copii,

[26:134] grădini şi izvoare.

[26:135] Eu mă tem pentru voi de osânda unei Zile mari.”

[26:136] “Deopotrivă ne este dacă ne ţii predici ori dacă nu ne ţii!

[26:137] Aceasta nu este decât felul de a fi al celor dintâi şi

[26:138] noi nu vom fi osândiţi.”

[26:139] Ei l-au socotit mincinos şi Noi, atunci, i-am nimicit. Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi nu sunt credincioşi.

[26:140] Domnul tău, El este Puternicul, Milostivul.

[26:141] Tamudiţii i-au socotit pe trimişi mincinoşi,

[26:142] când Salih, fratele lor, le spuse: “Nu vă temeţi, oare?

[26:143] Eu vouă vă sunt trimis vrednic de încredere.

[26:144] Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-mi ascultare!

[26:145] Eu nu vă cer răsplată, căci răsplata mea se află la Domnul lumilor.

[26:146] Veţi fi lăsaţi oare să vă tihnească ceea ce aveţi aici

[26:147] grădini şi izvoare,

[26:148] holde şi curmali cu ciorchini grei?

[26:149] Vă scobiţi cu îndemânare case în munţi?

[26:150] Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-mi ascultare.

[26:151] Nu ascultaţi porunca celor necumpătaţi

[26:152] care seamănă stricăciune pe pământ şi nu fac nimic drept.”

[26:153] Ei spuseră: “Tu eşti dintre cei vrăjiţi!

[26:154] Şi fiindcă eşti un om asemenea nouă, adu-ne un semn, dacă spui adevărul!”

[26:155] El spuse: “Această cămilă va bea şi voi veţi bea, fiecare în ziua hotărâtă.

[26:156] Nu-l faceţi nici un rău, căci o osândă într-o zi mare vă va lua.”

[26:157] Ei o ologiră, însă dimineaţa se căiră,

[26:158] căci osânda îi luă. Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi nu sunt credincioşi.

[26:159] Domnul tău, El este Puternicul, Milostivul.

[26:160] Poporul lui Lot i-a socotit pe trimişi mincinoşi,

[26:161] când Lot, fratele lor, le spuse: “Nu vă temeţi, oare?

[26:162] Eu, vouă, vă sunt trimis vrednic de încredere.

[26:163] Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-mi ascultare.

[26:164] Eu nu vă cer răsplată, căci răsplata mea se află la Domnul lumilor.

[26:165] Vă apropiaţi de bărbaţii din aceste lumi

[26:166] părăsindu-vă soţiile, create vouă de Domnul vostru? Sunteţi un popor călcător al legii.”

[26:167] Ei spuseră: “Dacă nu încetezi, o, Lot, vei fi izgonit.”

[26:168] El spuse: “Urăsc fapta voastră!

[26:169] Domnul meu! Mântuieşte-mă pe mine şi pe ai mei de ceea ce fac ei.”

[26:170] Noi l-am mântuit pe el şi pe toţi ai săi,

[26:171] în afara unei bătrâne rămase în urmă,

[26:172] şi i-am stârpit apoi pe ceilalţi,

[26:173] trimiţând asupra lor o ploaie. Rea a fost ploaia pentru cei cărora li s-a predicat!

[26:174] Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi nu sunt credincioşi.

[26:175] Domnul tău, El este Puternicul, Milostivul.

[26:176] Oamenii din al’Aika i-au socotit pe trimişi mincinoşi,

[26:177] când Şu’aib le spuse: “Nu vă temeţi, oare?

[26:178] Eu, vouă, vă sunt trimis vrednic de încredere.

[26:179] Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-mi ascultare.

[26:180] Eu nu vă cer răsplată, căci răsplata mea se află la Domnul lumilor.

[26:181] Fiţi cinstiţi la măsură şi nu fiţi dintre cei păgubitori.

[26:182] Cântăriţi cu drept cântar.

[26:183] Nu-l păgubiţi pe oamenii în avutul lor. Nu săvârşiţi fărădelegi pe pământ, semănând stricăciune!

[26:184] Temeţi-vă de Cel ce v-a creat pe voi şi pe leaturile dintâi.”

[26:185] Ei spuseră: “Tu eşti dintre cei vrăjiţi!

[26:186] Şi fiindcă nu eşti decât un om asemenea vouă, noi gândim că eşti dintre mincinoşi.

[26:187] Prăvale cerul în bucăţi asupra noastră, dacă spui adevărul!”

[26:188] El spuse: “Domnul meu ştie prea bine ceea ce faceţi.”

[26:189] Ei l-au socotit pe Şu’aib mincinos, însă i-a luat osânda zilei Întunecării. Şi a fost osânda unei zile mari.

[26:190] Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi nu sunt credincioşi.

[26:191] Domnul tău, El este Puternicul, Milostivul.

[26:192] El este o pogorâre de la Domnul lumilor.

[26:193] Duhul lui credincios a pogorât cu el

[26:194] asupra inimii tale ca tu să fii dintre predicatori,

[26:195] într-o limbă arabă desluşită.

[26:196] Aceasta se află deja în Psalmii celor dintâi.

[26:197] Nu este pentru ei un semn pe care învăţaţii fiilor lui Israel îl cunosc?

[26:198] Dacă l-am fi pogorât asupra unui străin

[26:199] şi li l-ar fi citit, ei n-ar fi crezut.

[26:200] Astfel îi tăiem drum în inimile nelegiuiţilor,

[26:201] însă ei nu cred în el, până ce nu văd osânda cea dureroasă

[26:202] ce le va veni deodată, fără ca ei să presimtă.

[26:203] Ei vor spune atunci: “Ni se mai dă un răgaz?”

[26:204] Ei cer venirea osândei Noastre degrabă?

[26:205] Chiar de le dăruim bucurii ani de zile, tu nu vezi că

[26:206] tot vine la ei ceea ce li s-a făgăduit şi

[26:207] îndestularea nu le va mai fi de nici un folos?

[26:208] Noi n-am nimicit nici o cetate care să nu fi avut predicatori.

[26:209] întru amintire, căci Noi nu suntem nedrepţi.

[26:210] Nu diavolii s-au pogorât cu el!

[26:211] Acesta nu le este pe plac, însă sunt neputincioşi!

[26:212] Ei vor fi îndepărtaţi de la ascultarea lui.

[26:213] Nu chema alt dumnezeu alături de Dumnezeu, căci astfel vei fi printre cei osândiţi.

[26:214] Previne-l pe cei mai apropiaţi din obştea ta!

[26:215] Coboară-ţi aripa asupra credincioşilor care te urmează.

[26:216] Spune-le când nu-ţi dau ascultare: “Eu n-am nici o vină pentru ceea ce faceţi!”

[26:217] Încrede-te în Puternicul, Milostivul.

[26:218] El te vede când te ridici

[26:219] şi când te vânzoleşti printre cei prosternaţi.

[26:220] El este Auzitorul, Ştiutorul!

[26:221] Să vă dau de ştire asupra cui vor pogorî diavolii?

[26:222] Ei pogoară asupra oricărui clevetitor păcătos!

[26:223] Ei ciulesc urechea., însă cei mai mulţi sunt mincinoşi.

[26:224] Şi poeţii! Ei sunt urmaţi doar de cei care se rătăcesc.

[26:225] Nu-l vezi oare? Ei aiurează în fiece vale,

[26:226] spunând ceea ce nu fac,

[26:227] în afară de cei care cred şi săvârşesc fapte bune şi-L amintesc pe Dumnezeu adesea şi se apără când sunt nedreptăţiţi. Cei nedrepţi vor cunoaşte curând pe ce parte s-au întors!

Share on Twitter Share on Facebook