Vâ-Sân

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[36:1] Ya. Sin

[36:2] Pe înţeleptul Coran!

[36:3] Tu eşti dintre trimişii

[36:4] pe o Cale Dreaptă!

[36:5] Pogorâre de la Puternicul, Milostivul,

[36:6] ca tu să previi un popor aşa cum nu au fost preveniţi strămoşii săi care erau nepăsători!

[36:7] Spusa s-a împlinit asupra celor mai mulţi dintre ei, însă ei tot nu cred.

[36:8] Le vom pune grumazurile în juguri până la bărbii încât vor sta cu capetele ţepene.

[36:9] Noi le vom pune o stavilă înainte şi o stavilă după, ca să-l învăluim şi ei să nu mai vadă.

[36:10] Deopotrivă le este lor, fie că-l previi, fie că nu-l previi, căci tot nu vor crede.

[36:11] Tu previne-l pe cel care urmează amintirea şi se teme de Milostivul în Taina Sa. Lui vesteşte-l iertare şi răsplată îmbelşugată!

[36:12] Noi îi înviem pe morţi şi scriem ceea ce au făcut înainte, precum şi urmele lor. Noi ţinem socoteala fiecărui lucru într-o Carte desluşită.

[36:13] Dă-le pildă pe locuitorii cetăţii, când au venit la ei trimişii!

[36:14] Când le-am trimis doi i-au socotit mincinoşi, încât i-am întărit cu al treilea. Ei au spus: “Noi am fost trimişi la voi.”

[36:15] Atunci ei au spus: “Voi nu sunteţi decât oameni asemenea nouă! Milostivul nu a pogorât asupra voastră nimic, ci voi doar minţiţi!”

[36:16] Ei au spus: “Domnul nostru ştie că am fost trimişi la voi

[36:17] şi asupra noastră este doar înştiinţarea cea desluşită.”

[36:18] Ei au răspuns “Noi prevestim că va fi rău cu voi! Dacă nu încetaţi, vă vom omorî cu pietre şi vă va atinge de la noi o dureroasă osândă.”

[36:19] Profeţii au spus: “Prevestirea voastră este legată de voi înşivă! Dacă vi s-ar fi amintit.! Ba nu! Sunteţi un popor necumpătat!”

[36:20] Un bărbat veni în fugă din capătul cetăţii şi spuse: “O, popor al meu! Urmaţi-l pe trimişi!

[36:21] Urmaţi-l pe cei care nu vă cer răsplată şi sunt drept călăuziţi.

[36:22] Ce aş avea să nu mă închin Celui ce m-a creat? Şi voi veţi fi întorşi către El!

[36:23] De ce mi-aş lua dumnezei afară de El? Dacă Milostivul îmi vrea vreun rău, mijlocirea lor nu-mi va sluji la nimic şi ei nu mă vor mântui,

[36:24] iar eu atunci voi fi într-o vădită rătăcire.

[36:25] Eu cred însă în Domnul vostru! Ascultaţi-mă!”

[36:26] I se va spune: “Intră în Rai!” El va spune: “Ce bine ar fi dacă poporul meu ar şti

[36:27] cum Domnul meu m-a iertat şi m-a făcut dintre cei care vor primi cinstire!”

[36:28] După el, nu am pogorât din cer vreo oştire asupra poporului său şi nici nu vor pogorî.

[36:29] Nu va fi decât un singur Strigăt şi vor fi cu toţii stinşi.

[36:30] Vai vouă, robilor! Nici un trimis n-a venit la ei, fără ca ei să nu-şi bată joc de el.

[36:31] N-au văzut ei oare câte leaturi am nimicit înaintea lor şi care nu se vor mai întoarce niciodată la ei.

[36:32] Nu există nimeni care să nu fie înfăţişat înaintea Noastră.

[36:33] Pentru ei este un semn pământul mort căruia Noi îi dăm viaţă şi dăm la iveală din el grâne din care ei mănâncă.

[36:34] Noi am rânduit pe el livezile de curmali şi podgoriile de vie şi am făcut să ţâşnească izvoare

[36:35] ca ei să mănânce din rodul lui şi ceea ce au trudit mâinile lor. Nu sunt oare mulţumitori?

[36:36] Mărire Celui ce a creat soiurile toate cele ce cresc din pământ de la sine şi cele de la ei şi cele pe care nu le cunosc.

[36:37] Este un semn pentru ei noaptea din care Noi dezghiocăm ziua şi ei rămân în beznă

[36:38] şi soarele ce aleargă spre un culcuş al lui, căci aceasta este sorocirea Puternicului, Ştiutorului!

[36:39] Şi luna căreia i-am sorocit coborâşurile până când se întoarnă asemnea unei cozi de frunză de curmal, veche şi scorojită.

[36:40] Soarelui nu i se cuvine să prindă luna şi nici nopţii să o ia înaintea zilei, ci toate plutesc în cerc.

[36:41] Pentru ei este un semn că le-am purtat seminţia pe corabia încărcată.

[36:42] Şi lor le-am creat asemenea ei ca să urce pe ele.

[36:43] Dacă am voi, i-am îneca şi nu ar avea nici un ajutor şi nu ar fi mântuiţi

[36:44] decât cu milostivenie de la Noi şi o bucurie vremelnică.

[36:45] Când li se spune: “Temeţi-vă de ceea ce este înaintea voastră şi de ceea ce este în urma voastră! Poate veţi fi miluiţi!”

[36:46] Nu a fost nici un semn din semnele Domnului lor care le-a venit fără ca ei să nu îi întoarcă spatele.

[36:47] Când li se spune: “Daţi milostenie din ceea ce v-a înzestrat Dumnezeu!”, cei care tăgăduiesc spun celor care cred: “Noi să-l hrănim pe cel care Dumnezeu l-ar putea hrăni, dacă ar voi? Voi sunteţi într-o vădită rătăcire.”

[36:48] Ei spun: “Pe când această făgăduială, dacă spuneţi adevărul?”

[36:49] Ei nu au de aşteptat, căci un singur Strigăt îi va lua pe când se învrăjbesc.

[36:50] Nu vor putea lăsa ceva cu limbă de moarte şi nici la ai lor să se întoarcă.

[36:51] Şi când în trâmbiţă se va sufla, din morminte se vor grăbi către Domnul lor.

[36:52] Ei vor spune atunci: “Vai nouă! Cine ne-a sculat din aşternutul nostru?

[36:53] Aceasta este ceea ce Milostivul v-a făgăduit. Trimişii au spus Adevărul! Nu va fi decât un singur Strigăt şi toţi vor fi aduşi înaintea Noastră.

[36:54] Nimeni, în Ziua aceea, nu va fi nedreptăţit cu ceva. Nu veţi fi răsplătiţi decât pentru ceea ce aţi făptuit.

[36:55] În Ziua aceea, singura trudă, a celor din Rai, va fi să se desfete.

[36:56] Împreună cu soaţele lor, vor sta sub umbrare, aşezaţi pe paturi de nuntă.

[36:57] Vor avea acolo fructe şi vor avea ceea ce vor cere.

[36:58] “Pace!” O vorbă de la un Domn Milos!

[36:59] O, nelegiuiţilor! Treceţi deoparte în Ziua aceea!

[36:60] O, fii ai lui Adam! Nu v-am tocmit Eu să nu vă închinaţi Diavolului, căci el este vrăjmaşul vostru făţiş,

[36:61] ci Mie să vă închinaţi? Aceasta este o Cale Dreaptă.

[36:62] Diavolul a rătăcit pe mulţi dintre voi. Oare nu aţi priceput?

[36:63] Aceasta este Gheena ce v-a fost făgăduită:

[36:64] azvârliţi-vă în ea ca răsplată a tăgadei voastre.

[36:65] În Ziua aceea, le vom pecetlui gurile, însă mâinile lor ne vor vorbi şi picioarele lor ne vor mărturisi ceea ce ei au agonisit.

[36:66] Dacă am voi, le-am stinge ochii şi atunci se vor grăbi pe drum, însă cum vor mai vedea?

[36:67] Dacă am voi, i-am preface pe loc încât n-ar mai putea merge nici înainte şi nici înapoi.

[36:68] Noi îi gârbovim făptura celui ce îi dăruim viaţă lungă. Ei nu pricep, oare?

[36:69] Noi nu l-am învăţat pe el poezia, căci nici nu i se cădea. Aceasta este o amintire, un Coran desluşit

[36:70] care-l previne pe cel care trăieşte şi care adevăreşte Cuvântul asupra tăgăduitorilor.

[36:71] Oare ei nu văd că Noi le-am creat lor, între cele pe care le-au făcut mâinile Noastre, dobitoacele peste care ei sunt stăpâni.

[36:72] Noi li le-am supus: unele de călărit, iar altele de mâncat.

[36:73] Şi ei au de la ele foloase şi băuturi. Poate vor fi mulţumiţi.

[36:74] Şi ei şi-au luat dumnezei afară de Dumnezeu! Poate vor fi ajutaţi!

[36:75] Ei nu îi vor putea ajuta, pe când ei le sunt lor oştire pregătită.

[36:76] Vorba lor să nu te mâhnească! Noi ştim ceea ce ei tăinuiesc şi ceea ce destăinuiesc.

[36:77] Nu a văzut omul oare că l-am creat dintr-o picătură de sămânţă, iar acum este un cârtitor făţiş!

[36:78] Uitând de crearea sa, el Ne spune Nouă ca pe o pildă: “Cine va mai învia oasele prefăcute în pulbere?”

[36:79] Spune: “Cel ce i-a creat dintru început îi va învia. El este Ştiutor a toată făptura.

[36:80] El este Cel ce, din copaci verzi, v-a creat vouă focul pe care voi îl aprindeţi.”

[36:81] Cel ce a creat cerurile şi pământul, nu ar mai putea oare crea asemenea lor? Ba da, căci El este Creatorul cel Mare, Ştiutorul.

[36:82] Porunca Sa, când voieşte un lucru, este în a spune: “Fii!” Şi el este.

[36:83] Mărire Celui ce ţine în mâna Sa împărăţia fiecărui lucru! La El veţi fi întorşi!

Share on Twitter Share on Facebook