Lábjegyzetek.

1) Ma is őrzöm azt a saját utlevelemet, melyben a kiállító rendőrhivatalnok a bediktált polgári állásomat «Schriftsteller» ezzel a szóval jegyzé be: «Schäfställer» (Juhaklos). Komáromig utazhattam vele.

2) Hol «bárónő», hol «grófnő». Megszólítva mindig azon rangfokot adják a családanyának, a mely őt születésénél fogva megilleti; de irva a férje rangja szerint czimezik. És így czimezve «báróné», szólítva «grófnő».

J. M.

3) Ő magát nem tartotta idegennek, hanem a csehet igen.

J. M.

4) Oláh táncznóta.

5) Coup de Jarnac-nak nevezik azt a vágást, mikor a bajvivó az ellenfelének a lábaszárát vágja meg, a hogy Jarnac lovag cselekedett.

6) Hotelier.

7) Chartreuse.

8) Affaire.

9) Nevezetes, hogy a három magyar nemes ifjú közül, a kire a sors esett, kettőből magyar miniszterelnök lett az újabb korszakban.

10) «Cognac» – és nem lovak.

11) Lesznek, a kik a poétai fantázia képtelenségei közé fogják számítani azt a tényt, hogy egy világhirü művész hazajőjjön czigányprimásnak a szülőföldére. – Hát ennek a szülőföld iránti ragaszkodásnak egy megható példájául följegyzem a mi hirhedett I. Rácz Palinknak az élettörténetét. Ez is honvéd volt 1849-ben. Kimenekült a külföldre. Olaszországban nagy feltünést gerjesztett a hegedüjátékával. Virtuóz volt. Városról-városra hordták; ünnepelték. Egy előkelő hölgy, olasz grófnő, belészeretett, megajándékozta a kezével. Házasságuk egy fiuval és egy leánykával lett megáldva. Egyszer aztán a művésznek nem hagyott békét a szive, hogy ő hazajön a hazájába. A neje hiven követte a gyermekeivel együtt. Itthon a magyar hazában azonban az olasz grófi család sarja nagyhamar rájött, hogy a hirhedett művészt itt senki sem tekinti másnak, mint hires czigányprimásnak. Ez sértette a büszkeségét. Visszakivánkozott ősei palotájába. S minthogy a czigány művész a maga szalmafödelü házát nem akarta azzal elcserélni, elváltak, szépen egyetértve, törvényes úton. Rácz Pali maga kikisérte az elvált feleségét a vasutra, a két kis gyermekével, a kiket a grófnő szintén magának tartott meg. S mikor már a vonat indult: az apa még egy búcsúcsókot adott a waggonablakból kihajló kis fiának s ekközben a fiu ott maradt az apa ölelő karjai között. A vonat tovarobogott az anya és leányával. – Rácz Pali azután újból megnősült: lett huszonkét fia! Mind valamennyit fölnevelte úri embereknek. De a hegedüjét és a zsenijét II-ik Rácz Pali örökölte; az olasz grófnő fia. – Ilyenek a magyar czigányok.

12) Régi módi vasállvány a tűzhelyen.

13) Gyermekjáték. A legnagyobb a gunár, abba kapaszkodnak a kisebbek, az védi valamennyit a róka ellen.

14) Gyerekek közt szokásos szójárás.

15) Vasut még nem volt, de villanytáviró már volt.

Share on Twitter Share on Facebook