Alexandru-Crai

Alexandru se așeză în scaunul tatălui său, în Macedonia, și trimese cărți pe la toate cetățile : la tatari, la pelagoni, și prin Macedonia, să se strîngă toți craii, domnii și boierii lui la Filipus cetate. Și se strînseră toți; veni și Franța, împăratul tătarilor. Alexandru, din scaunul tătîne-său, grăi astfel cătră toți, mari și mici :

— Voi, domnilor, și voi, boierilor, v-am chemat căci voi să cer un sfat; că iată, fraților, împăratul vostru și tatăl meu, Filip, muri, și eu tînăr rămăsei în scaunul său ; cum mă povățuiți voi să domnesc ? Că tată-meu a ținut împărăția cum trebuia în zilele lui.

Ei ziseră toți :

— Craiule Alexandre ! Tot omul să-și cîștige la tinereță ca să aibă la bătrîneță să se odihnească, că sunt cinstite.

Selevcus zise :

— Craiule Alexandre ! împărăția se ține cu oameni, cu sfatul bătrânilor, și cu întrebarea !

Iar Antioh-voievodul zise :

— Craiule Alexandre, războaiele fac pe împărații cei tineri mari, și la bătrîneță nu se bat!

Antigon zise :

— Craiule Alexandre, trebuiește să mergem noi peste alții, să nu vie alții peste noi; căci cu cât zăbovim noi, alții nu vor zăbovi a veni peste noi; ci mai bine este întăi decît apoi !

Potolomei-voievodul zise :

— Craiule Alexandre ! Să facem cercetare și să scrim oștile, și să punem voievozi, căpitani, sutași și vătași, și să facem steaguri și să punem pe steaguri paveze, să se știe la cine slujim.

Lui Alexandru îi plăcură aceste sfaturi toate, și trimese cărți prin toate orașele, să se strîngă meșterii toți : faurii, croitorii, pavezarii și sulițarii, să vină la Filipus cetate. Deci se strînseră toți din toate părțile, și porunci Alexandru : să facă faurii coifuri, și săbierii săbii, și pavezarii paveze, și sulițarii sulițe, și croitorii steaguri, și să puie scrisorile toate pe steaguri și pe paveze semnul lui Alexandru. Aceasta se și făcu.

Apoi ieși poruncă să se gătească tot omul, să-și facă arme bune ; și făcură căutare și scriseră oastea și puseră voievozi, căpitani și sutași; și toți meșterii lucrară într-un an ziua și noaptea ; și se gătiră de război.

Share on Twitter Share on Facebook