33 Leul și ursul

Leul și ursul prinsese amîndoi un pui de cerb și certîndu-se apoi care din ei să și-l ia în stăpî-nire, se apucară la luptă și atît se luptară amîndoi incit osteniră și căzură jos istoviți de puteri. Tocmai atunci o vulpe trecînd din întîmplare pe acolo și văzînd că nici unul, nici altul nu se puteau scula de jos, iar puiul de cerb zăcea mort în mijlocul lor, merse numaidecît de-l apucă și fugi cu el; iar luptătorii, privind cum vulpea fugea cu puiul de cerb, ziseră :

— Oh, ticăloșii de noi : hiare puternice fi fără de minte ce sîntem ! Iaca pentru cine ne-am ostenit, pentru o păcătoasă de vulpe vicleană.

Învățătură : Mulți oameni sînt care se ostenesc și pătimesc rău, pentru ca să dobîndească și să cîștige multe și de toate, și nu cu dreptul, ci cu strîmbătate, cu hapca și cu cămătării spre a se îmbogăți ; iar cînd colo. la cele din Urmă, agonisirile și schiverniseala lor o mînîncă alții, și ei se duc de aici încărcați de păcate și greutăți sufletești.

Share on Twitter Share on Facebook