32 Leul, vulpea și măgarul

Leul, vulpea și măgarul se întovărășiră ci teși trei și umblau împreună vînînd. După ce strînseră ei vînat de ajuns, leul zise măgarului să împartă vînatul ; iar măgarul stătu de împărți tocmai trei părți și apoi zise leului să-și ia partea care-i va plăcea. Leul, văzînd aceasta, se mînie pe măgar și-l lovi cu brînca de-l omorî ; apoi zise vulpii cu mînie :

— Treci de împarte tu!

Iar vulpea se apucă de făcut tot o parte, numai că își lăsă sieși o părticică foarte mică. Atunci leul zise cătră vulpe :

— Oh, jupîneasă vulpe, cine te-a învățat de-ai împărțit așa drept ?

Iar vulpea răspunse :

— Văzui ce păți bietul măgar, și pățania lui m-a învățat a împărți astfel.

Învățătură : Oamenii se înțelepțesc cînd văd pe alții pățind nevoi și pedepse.

Share on Twitter Share on Facebook