91MOȘNEAGUL

Era odată un moșneag bătrîn, plugar, care îmbătrînise tot în cîmp la țarine și în satul lui, unde se născuse, nu intrase niciodată ; iar cînd fu într-o zi, se rugă tovarășului său să-l ducă în sat să-și vadă rudeniile și să se cunoască cu vecinii și prietinii săi ; iar el îndată îl ascultă și înhămă niște măgari la un car și sui pe bietul bătrîn în car, și-l lăsă să-și mîie el singur măgarii. Și mergînd el pe cale se stîrni o furtună foarte mare și se întunecă cerul cu nouri, căci era vreme de iarnă, și pierdură măgarii drumul și apucară prin niște crînguri dese și prin niște locuri cu gropi și pline de mărăcini, și văzînd bietul bătrîn că are să piară zise :

— Oh ! Jupiter ! Dar ce rău ți-am făcut eu de mă pierzi așa cu asuprire, căci nimeni nu va ști de pieirea mea, și încă nu mi-ai fi ciudă și năcaz, de mi-ar fi moartea de niscai dobitoace harnice, cum sunt caii sau boii, ci-mi este pieirea de niște dobitoace ticăloase, de niște măgari care sînt mai urîți decît toate dobitoacele din lume ?!

Învățătură : Așa sînt și oamenii cei mojici și proști, care din copilăria lor pururea se nevoiesc și se silesc tot după agoniseală și se silesc pe lingă dobitoace șă le înmulțească, iar de lucrurile lui Dumnezeu niciodată nu-și aduc aminte să le isprăvească, cum este paza sfintei biserici, rugăciunea, postul, spovedania, milostenia spre cei săraci și neputincioși, care este mama tuturor datoriilor creștinești. Așișderea unii din tinerețele lor se dau după poftele trupului, în beții și în curvii, în zavistii și în omoruri pînă ce-i apucă moartea la bătrînețele lor întru acestea, nefiind gata de acea călătorie grabnică și fără de veste, și atuncea rămîn săraci de cele trebuincioase drumului aceluia și încă fără de povățuitor, adică fără să aibă îngeri întru ajutor. Atunci zice Scriptura că va blăstăma omul ziua nașterii sale și vremea vieții lui celei rele și necuvioase ; atunci în zadar va cere ajutor, căci nu va putea dobîndi, căci zice Scriptura că va da omul schimb pentru sine și prețul răscumpărării sufletului său.

Share on Twitter Share on Facebook