Zicători populare

La 1872 am publicat o parte din zicătorile (locuțiuni) si proverbele poporului român, adunate din gura lui.

De atunci încoace am cules necontenit și azi sunt în stare de a da publicului cea mai completă colecție din cîte au văzut lumina la noi.

Între acestea d. Hințescu la 1877 a tipării o carte intitulată Proverbele românilor. În ea reproduce, după cum însuși mărturisește, tot ce a găsit în colecția de proverbe a lui A. Pann, în cărțile de lectură de Pumnul, Muntean, Boiu, Cipariu și Popescu, precum și într-o colecțiune bucureșteană de legende, basme și proverbe cu o introducere de Hasdeu și în opurile lui Baronzi. Îndată după aceasta d. G. Dem. Teodorescu scrise și tipări în același an 1877 Cercetările asupra proverbelor române (cum trebuiesc culese și publicate). Acest june plin de talente și instruit a arătat din destul de cît folos ar fi pentru literatura și naționalitatea română o colecție completă de proverbe cu cercetări și studii în felul cum a dat cîteva probe.

Ca să înlesnesc tuturor acelora ce vor voi a se ocupa în acel mod științific cu proverbele române, nu mi-am cruțat puținele mele ore ce-mi rămîn de odihnă și m-am pus cu toată osirdia a citi pe toți autorii noștri mai însemnați peste care am putut da și care s-au servit în scrierile lor de asemenea proverbe. Rezultatul la care am ajunsse va vedea mai la vale.

Cu aceasta n-am pretenția a zice că am cules tot. Cîte zicători și proverbe nu s-or mai fi aflînd în graiul poporului nostru?

Cel dintîi care a publicat proverbe la noi fu Anton Pann. Eu l-am cunoscut personal, știam de opera sa Povestea vorbei, dar n-o citisem. În cei din urmă trei ani, trecînd-o pe sub ochi, împreună cu operele altor autori, în multe din proverbele publicate de el am găsit deosebiri însemnate de cele grăite de popor, căci el avea tragere de inimă întru a rima. Făcînd un mare bine literaturei române de a publica la un loc proverbele adunate de dînsul, Anton Pann a făcut, fără voia sa, și un mare păcat. Dorința de a rima l-a făcut să schimonosească unele proverbe pînă într-atît încît nu mai au nici o asemănare cu cele ce umblă din. gură în gură pe buzele poporului. Sunt aproape să nu se mai cunoască.

Totuși meritul este al său. El a dat semnul deșteptării, el a fost cel dintîi carele s-a îndeletnicit a aduna aceste mărgăritărele ale poporului din nomolul disprețului la care erau osîndite de persecuția străină.

Cea mai mare parte din autorii posteriori lui Anton Pann, cari s-au servit de zicători, nu și-au mai dat osteneala a merge la origină, ci l-a copiat întocmai.

Dorința de a rima se vede și la unii autori posteriori ai lui A. Pann, bunăoară ca în colecția d-lui Hințescu. Cu toatea astea se cunosc cît de colo rimele ce a întrebuințat geniul poporului la zicătorile lui. Ele sunt curgătoare și line. Înțelesul lor se coprinde fără multă bătaie de cap. Zicătorile făcute în versuri de cei cu patima de a rima nu înfățișează înlesnirea de a le înțelege numaidecît, ele sunt greoaie, întortocheate și zdruncinătoare. îndeletnicindu-mă cu adunarea zicătorilor din gura poporului și cu citirea diferiților noștri autori, am avut norocul să dau peste o altă colecție manuscrisă, aceea a vornicului Iordache Golescu, fiul banului Radu Golescu. Din ea am scos toate proverbele neschimbat. Această colecție se află azi în Biblioteca Academiei Române.

Iată acum și cum le-am rînduit. Proverbele sau zicătorile pe care le-am auzit cu urechile de la popor le-am pus întîi și le-am însemnat cu o steluță; după ele, pe cele cari le-am citit în fiecare autor, copiindu-le întocmai iar cele scoase din Dicționarul Academiei le-am păstrat și ortografia cu care au fost publicate.

Se mai atrage luarea aminte a cetitorului asupra unor proverbe sau zicători care s-au trecut fără nici un semn. Acestea sunt puse așa cum le-am citit în cărți. Despre unele din ele îmi aduc aminte a fi auzit ceva, dară am uitat cum ies din graiul poporului, despre altele mărturisesc că n-am auzit nimic și, prin urmare, rămîn așa și unele și altele pe răspunderea celor ce le-au scris.

Dau aci lista cărților din care am cules zicătorile, după șirul alfabetic, însoțind-o și de abreviațiunile ce le-am făcut.Și aici se notează spre știința cetitorului că Povestea vorbei de Anton Pann, notată cu ediția din 1880 este o reproducere întocmai după întîia ediție într-un volum după asigurarea ce mi-a dat d. doctor Gaster.

1. Alecsandri V., Opere complete. Proză, Ed. Socec, București, 1875 (Al.).

2. Baronzi, Limba română, Galați (Bz.).

3. Bolliac, Culegere de mai mulți articoli, București (Bc.).

4. ,,Columna lui Traian“, sub direcția d. B.P. Hasdeu, an VII, Buc., 1876 (Cn.).

5. „Convorbiri literare”, vel. I-XIII, sub redacția d.J. Negruzzi (Cv.); V. Alecsandri (Al.); Creangă (Cr.); Pompiliu (Pl.); J. Negruzzi (J. Ng.); Gane (Gn.);

Ion Pop Florentin (FI.); Slavici (SI.); Lambrior

(Lb.); Caragiale (Cgl.); Bengescu (Bg.); Ianov (In.); Eminescu (Em.).

6. Diaconovici-Loga, Chemare la tipărirea cărților rumănești, Buda, 1821 (L.).

7. Dicționarul Academiei. 2 vol., București, 1871-l876 (Acd.I —II).

8. Filimon, Ciocoii vechi și noi, București, 1863 (F.).

9. Golescu, Colecție de proverbi (manuscr. la Acad.)(G.).

10. Hasdeu, Trei crai de la răsărit, București (H.t).

11. Heliade-Rădulescu, Vocabular de vorbe străine, București, 1847 (Hd.R. v).

12. Heliade-Rădulescu, Tandalida (Hd. R. t).

13. Heliade-Rădulescu, Biblioteca portativă, LXV, Poesii inedite, București, 1860 (Hd.R.p.).

14. Hințescu, Proverbele românilor. Sibiu, 1877 (Hț.).

15. Jipescu, Opincarul, București, 1881 (Jp. o).

16. Legende sau basmele românilor, de un culegătortipograf. 3 fascicule, București, 1872, 1874. 1876 (Lg. I,II,III).

17. Negruzzi Const., Opere complete. Păcatele tinerețelor, Ed. Socec, București, 1873 (N.p.t.).

18. Odobescu, Pseudo-kenegiticos, București (O.p.k.).

19. Idem, Doamna Chiajna, „Rev. Carpatilor”, două volume (O.K.I.II).

20. Idem, Moții și curcanii, București (O.m.).

21. Idem, „Revista Română”, Cîteva ore la Snagov, 1862 (O.r.).

22. Pann A., Povestea vorbei, București, ed. Cucu, 1880, reproducere după cea din 1847 (P.p.v.).

23. Pann A., Povestea vorbei, București, ed. Pann, 1852-1853, trei vol. (P.p.v. I2, II2, III2).

24. Poveștile unchiașului sfătos, București, 1879 (P.u.).

25. Sion, Fabule, București (S.).

26. Snoave, de un culegător-tipograf, ed. II, București,

1879 (Sn2).

27. Țichindeal, Fabule, ed. II, București (Ț2.).

Share on Twitter Share on Facebook