Els habitants de la lluna

Joseph Morató

BARCELONA
Ilustració Catalana
1906

RESERVATS TOTS LOS DRETS

Barcelona—Estampa de J. Thomàs

Share on Twitter Share on Facebook